Vacant positions

Categories

UI/UX Designer

Remote

Job description:

Làm việc tại công ti được hưởng chế độ

Requirement: Kĩ năng văn phòng cơ bản

Customer Care

Remote

Job description:

Làm việc tại công ti được hưởng chế độ

Requirement: Kĩ năng văn phòng cơ bản

Sale apartment

Remote

Job description:

Làm việc tại công ti được hưởng chế độ

Requirement: Kĩ năng văn phòng cơ bản

Marketing

Remote

Job description:

Làm việc tại công ti được hưởng chế độ

Requirement: Kĩ năng văn phòng cơ bản

Software developer

Remote

Job description:

Làm việc tại công ti được hưởng chế độ

Requirement: Kĩ năng văn phòng cơ bản

Download Miaket Now!

Enjoy your sweet deal!

Top